Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI (POLİTİKA”) VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ (AYDINLATMA METNİ”)

www.taren.com.tr alan adlı internet Sitesi (Site”) İncirlik Blv. Yeni Mh. 4386 Sk. No:8/1 Şanlı İş Merkezi B Blok No:4 Sarıçam, ADANA adresinde faaliyette bulunan Taren Mühendislik Makine Elektrik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. (Şirket” veya Taren”) tarafından işletilmektedir.

İşbu Gizlilik Politikamızda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (Kanun”) uygun olarak, Siteyi kullanımınızdan dolayı elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz. Özetle, bu Gizlilik Politikası bu internet sitesi ziyaretçilerine/kullanıcılarına ilişkin kişisel bilgileri işleme, toplama, saklama ve kullanma yöntemlerimizi açıklamaktadır.

Taren, veri sorumlusu olarak, Kişisel Verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Taren tarafından Kişisel Verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi gerçekleştirilen her türlü işlem leme” olarak nitelendirilmektedir.

Taren, Kişisel Verilerinizin, Site tarafından kullanımının güvenliğinin sizin için arz ettiği önemin farkındadır.Bu nedenle, Kişisel Verilerinizin korunması konusunu ciddiye almaktayız.

İşbu Politikada Kanunun 10.maddesindeki aydınlatma yükümlülüğüne uygun olarak, Siteyi kullanımınızdan dolayı topladığımız Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz. Politikaya ana sayfamızdan erişebilirsiniz.

Site ziyaretçi/kullanıcıları olarak size ait Kişisel Veriler, Kanun uyarınca, Tarenin verdiği yetkiye dayanarak ve ihtiyaç halinde onun adına işleme faaliyeti gerçekleştiren EfeBT (Ajans”) tarafından veri işleyen” sıfatıyla tutulmaktadır.

Kanunun 7. maddesine uygun olarak; Kişisel Verilerinizi Siteye sunmanızdan sonra, işlenmelerine yönelik rızanızı geri çekmediğiniz müddetçe, ilgili veriler talep ettiğiniz hizmeti sunduğumuz ya da ilgili mevzuat hükümleri gerektirdiği sürece Ajans tarafından saklanmaya devam edilecektir.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Toplanan Kişisel Verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarına uygun olarak, Site içeriğini geliştirmek, Siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) bilgi sunmak amaçlarıyla işlenebilecektir.

Belirtmek isteriz ki, Site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden faydalanabiliriz.

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Toplanan Kişisel Verileriniz, Politikada belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara aktarılmayacak, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir. Kişisel Verileriniz, Kanunun 8. ve 9. maddelerinde yer alan Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları dahilinde verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da Site yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Ajans adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilir. Bu Sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sunduğunuz Kişisel Veriler Ajans tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcıdan veya devir edilen taraftan Kişisel Verileri bu Politkaya uygun olarak kullanmasını talep etmekteyiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler yetkili kurum ve kuruluşlara açıklanabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Siteyi ziyaret etmeniz dolayısıyla Kişisel Verileriniz, Politikanın 1. maddesinde yer verilen amaçlar kapsamında Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartlarından, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermediği ölçüde meşru menfaatlerimiz ile meşru menfaatlerimiz kapsamında değerlendirilemeyecek opsiyonel çerez kullanımını kabul etmeniz halinde size özel tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi gibi durumların varlığı halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Bu bağlamda, Kişisel Verileriniz elektronik ortamda toplanmaktadır.

4. VERİ SAHİPLERİNİN KANUNUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kanunun 11. maddesi uyarınca Politika kapsamında yer alan Kişisel Veri işleme faaliyetleri bakımından veri sahibi olarak,

·         Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel Verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sahipleri Kanunun 11. maddesinde sıralan haklara yönelik taleplerini, [email protected] adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Tarene iletebilecektir. Taren, gelen talepleri 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

5. GÜVENLİK VE GİZLİLİK

Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan Kişisel Verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak Taren, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; internet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.

6. ÇEREZLER (COOKİES) VE İNTERNET ETİKETLERİ

Bu Sitede “Çerez” kullanılmamaktadır. Çerezler tarayıcı aracılığıyla sabit diskinize depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İNTERNET SİTESİ ANALİZİ

İnternet sitemiz 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik olan Google Inc.in (Google) internet analizi hizmetleri sunan Google Analyticsi kullanmaktadır.

Önceden verdiğiniz onay doğrultusunda veya yukarıdaki kurallar doğrultusunda, Google bizim adımıza internet sitemizi kullanımlarınızı analiz edecektir. Bu amaçla, yukarıda detaylı olarak tanımlanan, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Çerezleri kullanıyoruz. İnternet sitesini kullanırken Google tarafından toplanan bilgiler (örneğin başvuran URLler, internet sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğinize ilişkin bilgi, tarayıcınızın tipi, dil seçenekleriniz, işletim sisteminiz, ekranınızın çözünürlüğü) ABDdeki bir Google sunucusuna gönderilir ve burada depolanır ve analiz edilir. İlgili sonuçlar anonim şekilde bize sunulabilecektir. Bu süreçte, kullanım bilgileriniz tam IP adresinizle ilişkilendirilmeyebilecektir. Google tarafından sunulan IP anonimleştirme fonksiyonu etkinleştirilmiştir. Bu fonksiyon ile IP adresinizin son 8 hanesi (IPv4 tipi) veya son 80 bitlerini (IPv6 tipi) silinebilecektir. Ayrıca, Google, ABDde verilerin işlenmesi için yeterli korumanın sağlandığını belirten AB-ABD Gizlilik Kalkanı (Privacy Shield) kapsamında tasdiklenmiştir.

İnternet sitesi analizine ilişkin verdiğiniz onayı, Google tarafından sunulan Browser Plugin (Tarayıcı Eklenti) programını yükleyerek ve yerleştirerek veya Çerezden vazgeçme (opt-out) ayarının bulunduğu yukarıdaki tabloda onaylarınızı yöneterek her zaman geri alabilirsiniz. Her iki hal de, eklentiyi yerleştirdiğiniz tarayıcıdan internet sitesine girmeniz ve Çerezden vazgeçmeyi (opt-out) iptal etmemeniz şartıyla internet sitesi kullanımınıza ilişkin analizi engelleyecektir.

Google Analyticse ilişkin ek bilgi edinmek için Google Analytics Hizmet Koşulları, Google Analytics güvenlik ve mahremiyet ilkeleri ve Google Gizlilik Politikası sayfalarına bakınız.

İNTERNET TABANLI REKLAMCILIK:

Şirketimiz çevrimiçi ve çevrimdışı kaynaklardan elde ettiği ilgili mevzuata uyumlu Kişisel Verileri, internet tabanlı platformlara entegre etmektedir. Şirketimiz bu verileri, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerini faydalandırmak için gerekli veri analitiği çalışmalarının iş birimleri tarafından yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi ve/veya iş birliği yapılan şirketler/markalar için analiz edilerek kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması için kullanmaktadır. Bu doğrultuda, hedef kitle odaklı reklam yapabilmek ve/veya reklam verenlerin dijital reklam projelerine hedef kitle sağlayabilmek için veri yönetim platformu ve benzeri dijital reklam platformlarından ve teknolojilerinden de faydalanmaktadır. Bu platformların yönetimi için belli sözleşmeler çerçevesinde farklı firmalarla iş birliği yapılabilir ve operasyonel süreçlerde çeşitli firmalardan destek alınılabilir.

Şirketimiz, dijital cihazların tanımlayıcı bilgileri ve SDK gibi yöntemler yoluyla elde edilen çevrimiçi müşteri bilgilerini ve çevrimdışı kaynaklardan elde ettiği müşteri bilgilerini kullanarak, müşterilerini, dijital reklam platformları veya teknolojileri üzerinde çeşitli kategori ve gruplara ayırabilir. Bu veriler, çeşitli algoritmalar kullanılarak ve uluslararası kabul gören şifreleme metotları ile dijital reklam platformlarına entegre edilmekte ve güvenli bir şekilde tutulmaktadır.

İnternet Tabanlı Reklamcılık yapabilmek için, LinkedIn sosyal medya ağı ve Google Business - Ad Works kullanmaktayız. Şirketimiz, Google’a çerez kullanımı, cross-device/cross-contact teknolojileri aracılığıyla (örneğin; statik IDler) veya müşteri tarafından Google’a sağlanan diğer eşsiz betimleyicileri (örneğin; cihaz IDsi) kullanarak anonim bir profil oluşturmaktadır. Bu bilgiler sadece sizinle daha ilgili olan pazarlama içeriğini göstermek amacıyla kullanılmaktadır ve muhafaza edilmektedir. Bu çerez hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili platformun gizlilik politikası sayfasını ziyaret ediniz. Çerez kullanımına rıza göstermiyorsanız lütfen data paylaşımından çıkmak için ilgili platformun sayfasını ziyaret ediniz.”

7. DİĞER SİTELERE İLİŞKİN LİNKLER

Bu Politika, yalnızca bu Site için geçerlidir; Tarene ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir. Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır. Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez. Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

8. ÇOCUKLARIN ERİŞİMİ HAKKINDA

Bu site 13 yaş üstü çocuklar ve bireyler için hazırlanmamıştır. Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Ajans 13 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.

Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

9. İRTİBAT

Herhangi bir sorun, soru veya fikriniz varsa, aşağıdaki elektronik posta adresleri üzerinden temasa geçebilirsiniz.

[email protected]

[email protected]

10. POLİTİKA VE AYDINLATMA METNİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Politika ve Aydınlatma Metni, veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, gerektiğinde güncellenebilecektir.

Copyright © 2019. Tüm Hakları Saklıdır. | EFEBT